OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO SPECJALISTY DS. SEKRETARIATU W GIMNAZJUM NR 1 W GDYNI

Termin składania dokumentów: do dnia 01 grudnia 2014 r.
Zatrudnienie nastąpi od dnia: od 01 stycznia 2015 r.

Gimnazjum nr 1 w Gdyni poszukuje kandydata na stanowisko specjalisty ds. sekretariatu w wymiarze pełnego etatu.

Z wybranym kandydatem zostanie zawarta umowa o pracę na czas próbny.

  1. Opis stanowiska pracy.
  2. Ogólne informacje o stanowisku pracy:
    Stanowisko: specjalista ds. sekretariatu
    Bezpośrednio podlega: Dyrektorowi Gimnazjum nr 1 w Gdyni
    Cel: obsługa sekretariatu szkoły.
  3. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

 Obowiązki:
– Prowadzenie sekretariatu szkoły, a w szczególności:
a) Ewidencjonowanie druków ścisłego zarachowania;
b) Ewidencjonowanie korespondencji zgodnie z jednolitym rzeczowym wykazem akt,
c) Prowadzenie rejestru zakupu i rozchodów znaczków pocztowych;
d) Prowadzenie ewidencji uczniów w odpowiednich rejestrach, dokumentacji uczniów w segregatorach, stanów osobowych bieżących w poszczególnych szkołach wg wykazów, tabel i ewidencji.
e) Prowadzenie statystyki dla Wydziału Edukacji, Kuratorium i innych urzędów.
f) Redagowanie i przepisywanie pism na komputerze;
g) Nadzór nad pracą kserokopiarki w sekretariacie;
h) Prowadzenie ewidencji materiałów piśmiennych i biurowych;
– Prowadzenie ewidencji uczniów.
– Prowadzenie innych spraw uczniowskich/ wydawanie legitymacji, zaświadczeń/.
– Wykonywanie wszelkich spraw związanych z naborem uczniów.
– Obsługa komputera oraz znajomość oprogramowania: aplikacji biurowych (MS Office,)
ze szczególnym uwzględnieniem Word, Excel,
– Obsługa oraz znajomość programów Systemu Informacji Oświatowej i programów biurowych;

– Monitorowanie cateringu.

Wymagania formalne niezbędne i dodatkowe:

– posiadanie obywatelstwa polskiego,
– posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu w pełni z praw publicznych,
– niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie.

Wykształcenie, umiejętności:
– wykształcenie minimum średnie,
– wiedza ogólna z zakresu samorządu lokalnego,
– znajomość obsługi pakietu MS Office, ze szczególnym uwzględnieniem Word, Excel,

– umiejętność pracy w warunkach okresowego spiętrzenia zadań, dobrej organizacji pracy,
– dokładność, systematyczność, umiejętność współpracy, kreatywność.
Doświadczenie zawodowe:
– doświadczenie w pracy na stanowisku administracyjnym,

– 5-letni staż pracy.

Wymagania konieczne:
– znajomość problematyki obsługi sekretariatu szkoły.

Wymagania dodatkowe:
– ogólna wiedza na temat funkcjonowania jednostki samorządowej;
– znajomość:
• ustawy o systemie oświaty,
• ustawy o ochronie danych osobowych,
• zagadnień dot. instrukcji kancelaryjnej ,
• zasad obiegu dokumentów,
– wysoka kultura osobista oraz łatwość nawiązywania kontaktów interpersonalnych,
– umiejętność pracy w zespole.

Wymagane dokumenty:

– CV
– list motywacyjny,
– świadectwa pracy i zaświadczenia o zatrudnieniu potwierdzające wymagany staż pracy,
– dyplom potwierdzający wykształcenie,
– dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje i umiejętności,
– oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie (zapytanie
o karalność wymagane po ewentualnym zatrudnieniu),
– oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu w pełni z praw publicznych,
– oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów związanych z realizacją procesu rekrutacji.

Termin i miejsce składania dokumentów

Dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie podpisanej imieniem i nazwiskiem oraz adresem i numerem telefonu z dopiskiem „Oferta na stanowisko Specjalista ds. sekretariatu w Gimnazjum nr 1 w Gdyni” w terminie do dnia 01 grudnia 2014r. na adres Gimnazjum nr 1 w Gdyni, ulica 10-Lutego 26 (godziny pracy sekretariatu: 7.30 – 15.30).

Informuję, iż:
– Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją procesu rekrutacji jest Dyrektor Gimnazjum nr 1 w Gdyni,
– dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji procesu rekrutacji,
– dane osobowe nie będą udostępnione podmiotom innym niż uprawnione na podstawie przepisów prawa,
– podanie danych jest dobrowolne, jednak odmowa ich podania jest równoznaczna z wykluczeniem z udziału w procesie rekrutacji,
– każdej osobie, której dane są przetwarzane przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych, ich poprawiania i aktualizowania.

18.11.2014 r.
Dyrektor Gimnazjum nr 1 w Gdyni
Oktawia Gorzeńska