REGULAMIN KONKURSU ORTOGRAFICZNEGO – „MISTRZ ORTOGRAFII”

 

I.CELE KONKURSU:

1.Promowanie poprawnej pisowni wyrazów z trudnością ortograficzną.

2.Wyrobianie nawyku korzystania z reguł poprawnej pisowni.

  1. Upowszechnienie samokontroli ortograficznej.

4.Poszerzenie zainteresowania kulturą i językiem polskim.

 

  1. ORGANIZACJA KONKURSU:

1.Konkurs ortograficzny „MISTRZ ORTOGRAFII” jest konkursem jednoetapowym, szkolnym, organizowanym dla uczniów klas I, II i III w ramach Tygodnia Języka Ojczystego.

  1. Termin konkursu: 8 lutego 2016 roku, godzina 13.40, sala nr 12 .

3.Uczestnicy: 1 osoba z klasy wytypowana przez nauczyciela oraz osoby chętne.

4.Uczestnicy będą rywalizować w trzech kategoriach wiekowych: klasy I, II i III.

  1. Kwestie sporne i nieobjęte regulaminem każdorazowo rozstrzyga organizator.

6.Ogłoszenie wyników nastąpi 12 lutego 2016 roku.

 

III. FORMA I ZAKRES:

1.Konkurs będzie miał formę testu (zadania otwarte), w którym pojawią się zadania sprawdzające znajomość zasad pisowni wyrazów z rz, ż, h, ch, u, ó, a także ćwiczenia dotyczące pisowni wielką i małą literą oraz łącznej i rozdzielnej pisowni wyrazów.

2.Podczas konkursu nie można korzystać z żadnych pomocy naukowych (słowników, notatek), porozumiewać się z innymi piszącymi, korzystać z wszelkich urządzeń elektronicznych (telefonów komórkowych, laptopów).

3.Odpowiedzi powinny być pisane w sposób czytelny i jednoznaczny.

4.Test przewidziany jest na 30 minut.

 

  1. NAGRODY
  2. Laureaci konkursu otrzymają oceny celujące z języka polskiego, dyplomy oraz nagrodę niespodziankę.

 

V.ZGŁOSZENIA

  1. Zgłoszenia przyjmowane będą do 2 lutego u nauczycieli języka polskiego.

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONKURSIE ORTOGRAFICZNYM!