Nabór – Stypendia- Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego

Uruchomiony został nabór wniosków o przyznanie Stypendiów Marszałka Województwa Pomorskiego.

 

1.    Uczniowie zamieszkujący na terenie województwa pomorskiego, którzy ukończyli co najmniej IV klasę szkoły podstawowej, uczniowie szkół gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych (w tym absolwenci) i którzy w roku szkolnym 2015/2016 osiągnęli tytuły laureatów lub finalistów w konkursach turniejach i olimpiadach na poziomie co najmniej ponadwojewódzkimmogą ubiegać się o stypendia finansowane ze środków budżetu województwa pomorskiego (Dział II , Rozdział I Regulaminu);

2.    Uczniowie zamieszkujący na terenie województwa pomorskiego, którzy ukończyli klasę VI szkoły podstawowej, uczniowie gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych i którzy w roku szkolnym 2015/2016 osiągnęli wysoką ogólną średnią ocen oraz wysoką średnią ocen z wybranych przedmiotów przyrodniczych, informatycznych, języków obcych, matematyki lub przedsiębiorczości, a także wysoki wynik z ostatniego egzaminu zewnętrznegomogą ubiegać się o stypendia w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 współfinasowanego ze środków Unii Europejskiej (Dział II, Rozdział II Regulaminu).

Wniosek o przyznanie stypendium może złożyć wyłącznie dyrektor szkoły lub zastępca dyrektora szkoły ucznia.

Z Regulaminem udzielania pomocy w ramach Programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży – mieszkańców województwa pomorskiego oraz szczegółami dotyczącymi trybu wnioskowania o stypendium można zapoznać się na stronie Departamentu Edukacji i Sportu UMWP – http://des.pomorskie.eu/stypendia

 

Termin składania wniosków upływa 15 lipca 2016 r.