Nabory do pracy – stanowisko kierownika administracyjnego i osoby sprzątającej

Na podstawie Art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. Nr 223, poz. 1458) Dyrektor Gimnazjum nr 1 w Gdyni ogłasza nabór na stanowisko kierownika administracyjnego.

I.                   NAZWA I ADRES JEDNOSTKI
Gimnazjum nr 1 w Gdyni ul. 10-Lutego 26 81-364 Gdynia

tel. 58 620 33 16

II.                OKREŚLENIE STANOWISKA
Kierownik administracyjny

III.             WYMAGANIA NIEZBĘDNE DO WYKONYWANIA PRACY
NA STANOWISKU KIEROWNIKA  ADMINISTRACYJNEGO

1.                  Legitymuje się co najmniej wykształceniem średnim i sześcioletnim stażem pracy.
2.                  Posiada pełną zdolność do czynności prawnych.
3.                  Jest obywatelem polskim.
4.                  Nie był prawomocnie skazany za przestępstwo popełnione umyślnie.
5.                  Biegle obsługuje programy komputerowe (Windows XP, MS Office-Word, Excel oraz Kadry Progman).
6.                  Posiada znajomość przepisów Kodeksu Pracy oraz Karty Nauczyciela.
7.                  Potrafi pracować w zespole i organizować pracę.
8.                  Posiada umiejętność redagowania wewnętrznych aktów prawnych i właściwej interpretacji przepisów.
 
WYMAGANIA DODATKOWE
1.                    Odpowiedzialność i opanowanie.
2.                    Rzetelność i obowiązkowość.
3.                    Życzliwy stosunek do ludzi, wysoka kultura osobista.
4.                    Komunikatywność.
5.                    Rzutkość i operatywność.
6.                    Dyspozycyjność.
 
IV.   ZAKRES OGÓLNY ZADAŃ I OBOWIĄZKÓW NA STANOWISKU
         KIEROWNIKA ADMINISTRACYJNEGO
1.          Zapewnienie właściwej organizacji stanowisk pracy, koordynacji nadzoru nad
pracownikami administracji i obsługi.

2. Odpowiedzialność za sprawy kadrowo – organizacyjne (prowadzenie akt osobowych pracowników szkoły).
3.          Prowadzenie spraw związanych z właściwym zarządzaniem majątkiem szkoły.
4.          Prowadzenie całokształtu spraw związanych z realizacją zamówień publicznych.
5.          Przygotowanie umów najmu, prowadzenie ich rejestru oraz rejestrowanie ich
w Wydziale Edukacji.
6.          Wykonywanie czynności związanych z przeprowadzeniem remontów oraz nadzór nad nimi.
7.          Przygotowanie sprawozdawczości w zakresie obowiązków kierownika administracyjnego (w tym m.in. GUS, PFRON), a także odpowiedzialność za SiO oraz BiP.
8.          Przeprowadzenie inwentaryzacji i prowadzenie ksiąg inwentarzowych.
9.          Zapewnienie druków, materiałów kancelaryjnych, środków czystości oraz prowadzenie i kontrola ich                      rozchodowania.
10.          Opracowywanie procedur i gromadzenie dokumentacji związanej z pozyskiwaniem środków dodatkowych,              w tym umowy najmu, dzierżawy, użyczenia itp.,
11.        Sporządzanie wykazu premii, godzin nadliczbowych, prowadzenie ewidencji czasu pracy dozorców i ich               rozliczanie.
12.        Obsługiwanie i wykorzystywanie w codziennej praktyce dostępnych programów komputerowych z zakresu               realizowanych obowiązków.
13.        Wykonywanie innych zadań zleconych przez Dyrektora Szkoły.

V.    WYMAGANE DOKUMENTY
1.     Curriculum Vitae.
2.     List motywacyjny.
3.     2 fotografie.
4.     Oryginał lub odpis dokumentu potwierdzającego wymagany poziom wykształcenia.
5.     Świadectwa pracy dokumentujące dotychczasową pracę zawodową lub inne
dokumenty potwierdzające zatrudnienie.
6.     Oświadczenie o niekaralności.
7.     Oświadczenie zawierające zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie
z ustawą z 1997 r. (Dz.U. z 2002 Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) na potrzeby związane
z ogłoszonym naborem.

VI.  MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT

Sekretariat Gimnazjum nr 1 w Gdyni

ulica 10-Lutego 26

81-364 Gdynia

Do dnia 16.09.2016
Dokumenty należy złożyć w zamkniętej kopercie opatrzonej napisem  „Nabór na
stanowisko – kierownik administracyjny”.

Do wiadomości:
– BIP,
– strona internetowa Gimnazjum nr 1 w Gdyni.

 

 

Poszukujemy osoby sprzątającej na cały etat, cv i list motywacyjny należy składać w sekretariacie szkoły do dnia 16 września 2016r.