Nabór na stanowisko specjalisty ds. księgowości i płac

DYREKTOR Gimnazjum nr 1 im. Gdyńskich Harcerzy II Rzeczypospolitej Polskiej
OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE:
Specjalista ds. księgowości i płac

 1. Wymagania niezbędne:
  1. obywatelstwo polskie;
  2. wykształcenie średnie (mile widziane wyższe);
  3. posiada zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych;
  4. brak skazania za przestępstwo umyślne lub przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego, lub umyślne przestępstwo skarbowe;
  5. doświadczenie zawodowe na stanowisku o zbliżonym zakresie;
  6. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na tym stanowisku;
  7. nieposzlakowana opinia.
 2. Wymagania dodatkowe:
  1. umiejętność obsługi komputera – Pakiet Office, znajomość obsługi programu PŁATNIK, programu kadrowo-płacowego ProgMan Płace, Wyposażenie;
  2. komunikatywność;
  3. umiejętność dobrej organizacji pracy;
  4. umiejętność analitycznego myślenia.
 3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
  1. prowadzenie spraw płacowych wynikających ze stosunku pracy;
  2. rozliczenie z Urzędem Skarbowym i ZUS;
  3. sporządzanie sprawozdań, uczestnictwo przy analizie materiałów do uchwalenia budżetu gminy z zakresu obsługiwanej placówki;
  4. uczestnictwo w sporządzaniu sprawozdań statystycznych do GUS.
  5. Ewidencja środków trwałych i wyposażenia w programie Wyposażenie firmy ProgMan.
  6. Prowadzenie kasy jednostki w tym:

Przyjmowanie wpłat za obiady;

Sporządzanie raportów kasowych;

Rozliczanie zaliczek;

Prowadzenie spraw związanych z ZFŚS;

Wprowadzanie przelewów do systemu e-connect;

Kontakt z UM, ZUS, US, bankiem i innymi urzędami.

 1. Wymagane dokumenty:
  1. list motywacyjny;
  2. życiorys – curriculum vitae;
  3. kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, umiejętności i kwalifikacje;
  4. kopie świadectw pracy dokumentujących wymagany staż pracy;
  5. oświadczenia:
   1) o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystania z pełni praw publicznych,
   2) o niekaralności,
   3) o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych o treści:
   „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002r. Nr 101, poz.926 ze zm.) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. Nr 223,poz.1458, ze zm.)”.

Wymagane dokumenty należy składać osobiście lub pocztą na adres: Gimnazjum nr 1 im. Gdyńskich Harcerzy II Rzeczypospolitej Polskiej 81-364 Gdynia, ul.10 Lutego 26 w terminie do 10 października 2016r. z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko specjalisty ds. księgowości i płac”.

Oferty, które wpłyną do szkoły po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.